Gyldighet

Følgende regler gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen skriftlig avtale. 

 

AVBESTILLING/REDUKSJONER

Vederlagsfri avbestilling av arrangementer med overnatting kan skje etter følgende tabell:

100% avbestilling  senest 6 uker før ankomstdato
50% avbestilling senest 3 uker før ankomstdato
20% avbestilling senest 1 uke før ankomstdato

Vederlagsfri avbestilling av dagskurs og arrangementer uten overnatting/ dagskurs/ bespisning o.l kan skje etter følgende tabell:

100% avbestilling  senest 3 uker før ankomstdato
50% avbestilling senest 2 uker før ankomstdato
20% avbestilling senest 1 uke før ankomstdato

Ved overskridelse av fristene belastes arrangøren med 55% av avtalt pris ved pensjonsopphold. Dagskurs/ bespisning/ rom-frokost o.l vil bli belastes med 100% av avtalt pris. Ved total avbestilling vil reduksjoner foretatt etter fristen for 100% avbestilling ikke bli hensyntatt, og opprinnelig bestilling vil bli fakturert. Arrangøren vil ikke bli belastet med avbestillingsgebyr dersom hotellet får inn nye bestillinger som dekker opp for det tapte. Det påhviler begge parter et ansvar for å unngå situasjoner hvor hotellet må belaste arrangør gebyr som nevnt ovenfor. 

 

PRISTILBUD OG INNHOLD

Pristilbudet er basert på det antall dager som arrangementet skal vare i henhold til bestillingen. Forkortelse av arrangementet med hele dager eller evt måltider berettiger derfor ikke til reduksjon i pris. Slike forkortelser belastes med gebyr i henhold til våre avbestillingsregler. Alle priser er oppgitt med forbehold om prisendring om statlige avgifter skulle endres. 

 

NAVNELISTE/PROGRAM

Alfabetisk navneliste og program sendes til HHK senest 14 dager før ankomstdato. 

 

DISPONERING AV VÆRELSER

Utsjekk av rom innen kl. 1100, garantert innsjekk på rom etter kl. 1500. 

 

ANSVAR FOR SKADE

Arrangøren står ansvarlig for skade som påføres hotellet som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av sine deltagere. 

 

ANSVAR FOR DELTAKEREGNINGER

Det blir opprettet en egen regning for hver enkelt deltager for ytelser som ikke er inkludert i pristilbudet (extras). Arrangøren er ansvarlig for å hjelpe til med fakturaadresser/ kredittkortnummer for uoppgjorte deltagerregninger. 

 

SPESIALARRANGEMENTER

Ønskes f.eks selskapsoppdekking, underholdning, transport eller annet som ikke er inkludert i pristilbudet, vil dette etter avtale bli belastet arrangøren. 

 

BETALING

Prisene er basert på direkte oppgjør ved avreise, alternativt en fellesfaktura som sendes til arrangøren. Betaling pr. 15 dager, ved for sen betaling påløper renter. Fakturagebyr kr. 65,- per faktura. Kreditt skal avtales på forhånd, vi forbeholder oss retten til kredittsjekk. 

 

AVVIKENDE BETINGELSER

Arrangøren kan på bestillingstidspunktet ta opp med HHK eventuelle vanskeligheter med å overholde ovenstående betingelser, slik at tillemping og spesialavtale kan diskuteres og bekreftes.